Vermontourage Apothecary Lions Mane Lemon Gummies 2.5MG THC Pre-Pack 20 / Vermontourage